(link otworzy duże zdjęcie)

Dofinansowanie na demontaż, transport i utylizację azbestu

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Purda

Wójt Gminy Purda informuje o możliwości składania wniosków przez osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania przedsięwzieć polegających na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Purda planowanych do wykonania w 2018 r. Po zebraniu wniosków od zainteresowanych osób do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, złożony zostanie wniosek w celu pozyskania środków finasowych. Wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest mogą Państwo składać do dnia 28 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Purda, Purda 19, 11-030 Purda.

Wzory dokumentów dostępne są w siedzibie Urzędu, w pokoju nr 11 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.purda.pl w zakładce Ochrona Środowiska w podzakładce Wzory pism.

W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów zwiazanych z realizacją przedsięwziecia. Pozostałe 15% musi zostać pokryte z własnych środków właściciela nieruchomości. Koszty zwiazane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego w 100% ponosi właściciel budynku.

Wójt Gminy Purda

/-/ Piotr Płoski

Opublikowano: 11 stycznia 2018 14:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 488