(link otworzy duże zdjęcie)

XXVII Sesja Rady Gminy Purda

XXVII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 02 czerwca 2017 r. (piątek)
godz. 10:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie

Proponowany porządek obrad:

 

 

1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.

Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).

3.

Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

4.

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.

5.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Purda za rok 2016.

6.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Purda z tytułu wykonania budżetu Gminy Purda za 2016 rok.

7.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2017- 2029.

8.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Purda na 2017 r.

9.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu.- Klebark Wielki

10.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu – Szczęsne, Purdka

11.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji przez Gminę Purda i Powiat Olsztyński zadania pn. „Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda”.

12.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji przez Gminę Purda i Powiat Olsztyński zadania pn. „Przebudowa drogi od DK16 droga gminna wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N”.

13.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Purda zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

14.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Purda.  

15.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie. – W.K.

16.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie. – G.B.

17.

Zapytania i interpelacje radnych.

18.

Sprawy różne.

19.

Zakończenie sesji.

 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

 

Opublikowano: 19 maja 2017 11:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 353