(link otworzy duże zdjęcie)

XXVI SESJA RADY GMINY PURDA

Informuję, że XXVI Sesja Rady Gminy Purda

odbędzie się 24 marca 2017 r. (piątek)

o godz. 10:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3.     Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji.
4.    Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2017- 2029.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Purda na 2017 r.
7.    Rozpatrzenie uchwały  w sprawie wyrażenia zgodny na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na zakup koparko-ładowarki.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klewki – działki oznaczone nr geodezyjnymi: 27/2, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8, 27/9, 27/11, 27/12, 27/13 oraz części działek nr 15/4, 25 i nr 39/2.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Purda na lata 2017-2020.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2017 roku”.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i do klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Purda jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale  przedszkolnym oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Purda.
16.    Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
17.    Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji za 2016 rok.
18.    Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny za 2016 rok.
19.    Zapytania i interpelacje radnych.
20.    Sprawy różne.
21.    Zakończenie sesji.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 20.03.2017 r. godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się 20.03.2017 r. godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

Opublikowano: 15 marca 2017 12:13

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 467