Aktualności

Dziedzictwo Kulinarne Pogranicza Warmii i Mazur

 

 

Zapraszamy na spotkania:

 

RELACJA

MPEC OLSZTYN

 

EKOSTART WARMIA I MAZURY 2016

 

 

 

Relacja

LAUREAT KONKURSU - WZOROWA GMINA

 

Zobacz film

BIP

STYPENDIA SZKOLNE

 

STYPENDIA SZKOLNE
- DOKUMENTY

Trakt Biskupi

 

 

Mapa Gminy Purda

 

Informacja Przestrzenna

 

Serwis Internetowy Gminy Purda
Dofinansowanie dla jednostek OSP z terenu gminy Purda Drukuj
piątek, 21 października 2016 10:09

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego rozstrzygnął konkurs „Bezpieczeństwo Warmii i Mazur”. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków, zostały przyznane dotacje dla Gminy Purda na trzy jednostki OSP.

Dofinansowanie w wysokości 680.000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu do usuwania skutków katastrof, w tym powodzi, dla jednostek OSP w Butrynach, OSP w Nowej Wsi oraz OSP w Klebarku Wielkim.

Celem projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez doposażenie w samochody ratowniczo - gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu Gminy Purda” jest wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i powiatu, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy i wzrost poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców, zwiększenie dostępu jednostek ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratowniczych odbywających się w trudnych warunkach. Celem projektu jest także poprawa bezpieczeństwa osób (strażaków) biorących udział w akcjach bojowych.

 

 

 
PO GMINNE STYPENDIA Drukuj
czwartek, 20 października 2016 09:29

Gminne stypendia to nagroda za dotychczasowe osiągnięcia – i wsparcie w dalszym rozwoju. Gmina Purda przyznała stypendia najzdolniejszym uczniom. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

 
Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego - Dz. 350/1 w Nowej Wsi Drukuj
środa, 19 października 2016 12:00

Purda, dnia 19 października 2016 roku

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGODziałając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 19 października 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych o numerach ewidencyjnych 350/2, 350/3, 351, 99/3 na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego.

Przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego była nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 350/1 o pow. 0,0300 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gmina Purda dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1O/00151726/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 9 000,00 zł. Do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono 1 oferenta. Spełnił warunki przetargu tj. jest właścicielem działek sąsiednich o nr ew. 350/2, 350/3, wpłacił wadium w wyznaczonym terminie, złożył pisemną ofertę w wyznaczonym terminie, uczestniczył w przetargu.
W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcami zostali Państwo Mieczysława i Adam Szczechowicz, osiągając najwyższą cenę ostateczną w kwocie: 9 100,00 zł. Do ceny nabycia  nie dolicza się podatku VAT w wysokości 23%.


Sporządziła:
Magdalena Dawidczyk
tel. 89 522 89 62

 
Zbiórka elektrośmieci oraz odpadów wielkogabarytowych Drukuj
poniedziałek, 17 października 2016 11:33

 

 
XLI Ogólnpolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary - Malewskiej Drukuj
poniedziałek, 17 października 2016 08:31

Z przyjemnością pragnę poinformować, że rusza kolejna edycja eliminacji powiatowych XLI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego, które będą walczyć o najwyższe laury w następujących kategoriach:

- szkół podstawowych,

- szkół gimnazjalnych,

- szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczestnicy prezentują w wystąpieniach tematykę związaną z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju. Zalecana jest prezentacja walorów regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polską prozą. Śpiew, gra na instrumentach muzycznych, stroje ludowe, duża ilość cytatów nie powinny zdominować wystąpień krasomówczych. Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania jednego wybranego tematu trwającego:

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – 10 minut,

- w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych – 5 minut.

 

Więcej…
 
"Bezpieczny i widoczny na drodze" Drukuj
piątek, 14 października 2016 14:03

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem "Bezpieczny i widoczny na drodze" współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego, tematem swym nawiązując do Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, ustanowionego przez  Światową Organizację Zdrowia w dniu 18 listopada, a jego celem jest podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego, uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach.

W konkursie należy nadsyłać prace plastyczne wykonane na papierze formatu A3 techniką dowolną, również w formie komiksów i plakatów, na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie do dnia 21 listopada br.

Regulamin konkursu w załączeniu.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w eko-rajdzie Drukuj
piątek, 14 października 2016 13:29

 

 
Zapraszamy na konsultacje społeczne Drukuj
piątek, 14 października 2016 12:39

 

Załączniki:
Pobierz (Mapka - szkic.jpg)Mapka - szkic.jpg713 Kb
 
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Drukuj
piątek, 14 października 2016 10:44

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Prejłowo dz. 55/4 Drukuj
piątek, 14 października 2016 08:32

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY


Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.    Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka gruntu numer 55/4 o powierzchni 0,2734 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo o numerze KW OL1O/00010554/4 - cena wywoławcza 99 200,00 zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, na obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolniczych.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno – gospodarczym. Budynek jest w złym stanie technicznym.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Załączniki:
Pobierz (wykaz Prejłowo dz. 55_4.pdf)wykaz Prejłowo dz. 55_4.pdf1386 Kb
Więcej…
 
Pierwsza Gala Stypendialna w Gminie Purda Drukuj
piątek, 14 października 2016 08:20
Dnia 13 października 2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie odbyła się gala z okazji wręczenia stype ndiów naukowych i sportowych.

„Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów” powstał z inicjatywy Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego, jednak jego realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie przychylność i poparcie Radnych.
Podczas Gali Stypendialnej Gminy Purda zebranych gości przywitała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie Agnieszka Budziszewska i zapowiedziała koncert skrzypcowy G-dur Fryderyka Seitz'a w wykonaniu Luizy Piotrowskiej. Następnie na scenę zaproszeni zostali Wójt Gminy Purda Piotr Płoski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Purda Jolanta Wilga, którzy wręczyli stypendia naukowe dla uczniów.
Po wręczeniu listów gratulacyjnych uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce zapowiedziano kolejny występ artystyczny. Był to pokaz szabli, który przygotowali Aniela i Piotr Kozłowscy oraz Aleksandra Romańczyk.
Następnie na scenie pojawili się stypendyści, którzy z rąk Wójta i Przewodniczącej Rady, otrzymali stypendia sportowe. Po wyróżnieniu wszystkich stypendystów nastąpiła prezentacja filmu poświęconego konkursowi „Biznes się kręci” zorganizowanego przez fundację im. Elżbiety Stanisława Gutów. Pierwsze miejsce zdobyli gimnazjaliści z Purdy, którym pan Arkadiusz Gut przedstawiciel fundacji Pro Liberis et Arte, wręczył vouchery na naukę języka angielskiego.
Następnie Wójt Gminy Purda złożył nauczycielom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej i wręczył trzy awanse zawodowe nauczycielom pracującym w placówkach oświatowych na terenie gminy Purda.
Dyrektor GOK-u zapowiedziała trzeci występ artystyczny. Zebrani goście mogli obejrzeć niesamowity pokaz gimnastyki sportowej zaprezentowany przez Wanessę Piotkowską. Po części oficjalnej na wszystkich uczestników wydarzenia czekał słodki poczęstunek.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym stypendystom doskonałych wyników w nauce i wysokich osiągnięć sportowych.

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 72

Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW